Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

 Podrobný a aktualizovaný ŠVP je k dispozici v MŠ

    

Charakteristika

 

 

               Vycházíme z RVP pro PV.

Osobnost dítěte má určitou vývojovou úroveň věkovou a individuální. Každé dítě se vyvíjí na základě biologických, sociálních, psychologických a zdravotních faktorů.

 

         Mateřská škola vytváří podmínky pro to, aby pomohla dostát zdravotně  postiženým a  znevýhodněným dětem určitého přiměřeného výchovně vzdělávacího cíle, aby vychovala pokud možno co nejsamostatnější, sebevědomou osobnost, která by byla schopna se dále sobě přiměřeným způsobem vzdělávat. Významnou podporou pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je snížený počet žáků ve třídě a asistent pedagoga ve třídě.

 

         Naší snahou je pomocí širokého spektra  činností přibližovat dětem okolní svět, přírodní a společenské prostředí, učit je řešit situace adekvátně k věku a k jejich možnostem.

 

         Stěžejní činnost spatřujeme  v oblasti rozvíjení řeči, komunikace s okolím, v socializaci, v získávání zkušeností a základních dovedností potřebných  pro další život.

 

         Přirozenou součástí našeho ŠVP jsou prvky prevence sociálně patologických jevů.

 

 

       Základní vize

 

 

            Školní vzdělávací program byl v letech 2001 – 2006 ověřován a nyní po zkušenostech dále rozvinut a celkově přepracován a aktualizován v roce 2018.

Název ŠVP: „Společně to dokážeme.“

Naší vizí je rozvíjet dítě jako samostatnou osobnost, která je kamarádská a dokáže vše dle svých možností a individuálních schopností a pro svůj celkový rozvoj má optimální výchovně – vzdělávací podmínky a má své místo ve společnosti.

 

 

   Cíl výchovy a vzdělávání

 

        Mateřská škola vytváří dětem takové podmínky, aby maximálně vyhověla jejich individuálním  možnostem a potřebám.

 

     Budeme umožňovat a vytvářet situace pro efektivní spolupráci s rodinou, soustavně pozitivně motivovat dítě i rodiče ke vzdělávací činnosti a zdůrazňovat význam prožitkového učení a působení na dítě v jeho nejútlejším věku. Budeme se snažit o prevenci sociálně patologických jevů. Vycházíme hlavně z toho, že prožitky a  poznatky získané v tomto věku mají nenahraditelný význam pro celé další vzdělávaní dítěte.

 

                    Společně to dokážeme

 

Společně                Svět kolem nás           To už zvládnu

Naše školka                 Malíř podzim               Kdo si hraje nezlobí

Já a rodina                 Není drak jako drak       Můj hrdina z knížky

Všichni jsme tu kamarádi  Paní Zima kraluje           Bude ze mě prvňáček

Čertoviny                    Karneval                   Tvořivé ručičky  

Vánoční čas                 Barevné jaro               Tady jsem doma

Svátky jara                 Ze Země do vesmíru       Děti pozor, červená !

Maminka                     Pojď s námi za zvířátky   Zdraví je dar

Svátek všech dětí          Cesta kolem světa                              

Brzy budou prázdniny      Technika kolem nás